13 Dec

Vaša cesta do Cloudu začína jedným projektom

Pojem Cloud Computing vytvoril okolo seba dosť veľký rozruch. Vo vyspelejších ekonomikách tejto službe dôverujú firmy viac ako v našom regióne. Pravdepodobne je to spôsobené na základe finančných prepočtov, ceny práce, ale určite aj uvedomenia si, čo je ich hlavný business.

Mediá síce o Cloud Computingu píšu už dlho, ale na Slovensku ešte v minulom roku (2011) nebola firma, ktorá by reálne takéto služby poskytovala na území Slovenska (nehovorím o virtualizácií). Tie organizácie, ktoré vedeli o čom je Cloud Computing a poznali výhody, začali využívať služby Amazon a Rackspace, kde je však problém s legislatívou/vymožiteľnosťou a v mnohých prípadoch aj predikcii nákladov.

Rackscale je Slovenská firma, ktorá ponúka Cloud Computing služby a musím povedať, že napriek medializácii tohto fenoménu IT, stále zákazníkov edukujeme (vzdelávame) po technickej aj obchodnej stránke.

Preto píšem tento článok, aby som Vám ukázal cestu do Cloudu, aby ste si ho vyskúšali a začali mu dôverovať. Naša skúsenosť je taká, že zákazníci pribúdajú, rozširujú svoje služby a nikto neodchádza.

Pri plánovaní rozpočtov na IT alebo transformačných plánov pre Vašu organizáciu je naozaj dosť ťažké sa rozhodovať či využiť Cloud, ak áno, tak pre aký projekt a aplikácie, alebo pokračovať v konzervatívnom/tradičnom obstarávaní HW a fungovaní Vášho IT oddelenia.

Aj keď ste zástancom tradičného konzervatívneho prístupu v oblasti IT, pravdepodobne si uvedomujete, že Cloud predstavuje jedinečnú príležitosť nie len v podpore viac efektívneho podnikania, ale aj efektívnejšieho využívania nákladov na prevádzku IT a prispôsobovanie IT aktuálnym potrebám organizácie v podstate okamžite.

Potom prichádza otázka, kedy a ako začať Cloud využívať?

Myslím si, že Váš prvý Cloud Projekt by mal mať tri hlavné charakteristiky. V prvom rade by mal mať rýchly a viditeľný obchodný vplyv. Projekt by sa mal stotožniť s prioritami Vašej organizácie, alebo by to mohla byť nová aplikácia, ktorá podporuje nové obchodné príležitosti, alebo znižuje náklady, čo môžu byť ciele Vášho finančného riaditeľa (CFO). Nech sú organizačné ciele Vašej organizácie akékoľvek, uistite sa, že projekt, ktorý chcete riešiť v Cloude sa ich týka. Vplyv nemusí byť veľký, mal by byť ale viditeľný. Projekt by mal byť menší, aby sa dal realizovať v pomerne krátkom čase (napr. do 3 až 6 mesiacov), aby bolo prínos vidieť v krátkom časovom horizonte.

Druhá charakteristika je zvládnuteľné riziko. Nové projekty sami o sebe prinášajú určité riziko a použitie Cloud Computingu môže vytvoriť ďalšie. Vyhnite sa projektom, ktoré výrazne závisia na zložitých právnických otázkach, alebo pracujú s vysoko citlivými informáciami. Rovnako ako pri iných IT projektoch, minimalizujte riziko odmietnutia koncového uživateľa. Projekty s komplexnými požiadavkami na integráciu dát a cross-organizačných projektov tiež zvyšujú riziko. Zapojte do projektu Vaše vývojové oddelenia a oddelenia prevádzky IT, ktoré musia  byť s riadením služieb v Cloude spokojné a dáva im dostatočný priestor na riadenie služieb, ktoré bežia na infraštruktúre Cloud poskytovateľa.

Po tretie je dôležité, aby Vás prvý Cloud projekt aj vzdelával. Vyberte si projekt, ktorý ťaží z jedinečných vlastností Cloud Computingu: Self-Service, elasticita, škálovateľnosť, meranie infraštruktúry ako služby s porovnaním nákladov aj na energie. Má to byť presný opak existujúcich problémov a zaužívaných negatívnych stereotypov IT. Skúsenosť má posilniť pozíciu oddelenia IT, využívať infraštruktúru na požiadanie, zabezpečiť transparentnosť nákladov na poskytovanie služieb, alebo znížiť investičné náklady.
Automatizovanie IT procesov a manipulácia s infraštruktúrou pomocou API je súčasť atribútov Cloud Computingu, ktoré budú mať pre Vás zásadný význam pri zopakovaní úspechu v nasledújúcich projektoch.

Tu je pár typov na prvý krok ku Cloudu:
1) Dávkové projekty – Väčšina dávkových projektov využíva infraštruktúru len periodicky. Business Intelligence analýzy, reporting ku koncu mesiaca, alebo štvrťroka.
2) Mobilné a socialné aplikácie – “Bring Your Own Device” (BYOD) je realita. Mobilné a socialné aplikácie Vaších zamestnancov dávajú okamžitý dôvod. Taktiež pre Vašich zákazníkov sa mobilné aplikácie stali samozrejmosťou a preto to treba vyskúšať.
3) Interný vývoj – ľudia vo firmách najlepšie vedia, čo treba zmeniť, aby to lepšie fungovalo, alebo sa niečo zjednodušilo. Chýbajúca infraštruktúra môže byť prekážkou. Všetci dobre vieme, že inovácie vo vlastnej organizácií sú hnacou silou. Infrašturktúra Cloud Computing môže pomôcť nápad realizovať, vyskúšať v krátkom čase a za minimálne náklady.

V konečnom dôsledku to nie sú technologické projekty. Vaša organizácia potrebuje riadiť business projekty a tie si vyžadujú technológiu a Cloud môže byť tá správna prísada. Vyberte si jeden viditeľný, obchodno relevantný projekt, ktorý môže byť v krátkom čase úspešný a umožní organizácii sa dozvedieť o unikátnych prínosoch Cloud Computingu. Po prvom úspešnom projekte Vaša organizácia získa potrebnú dôveru pre druhý krok a bude pokračovať v objavovaní výhod Cloud Computingu.

Ak Vás práve napadol projekt, ktorý chcete vyskúšať v Cloude, požiadajte o demo na obchod@rackscale.sk

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.